Zpracování osobních údajů

Liga lidských práv se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje.

V tomto dokumentu najdete informace o tom, kterých osobních údajů se zpracování týká, jaký je účel tohoto zpracování a také jakým způsobem je s těmito osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, správcem vašich osobních údajů je spolek Liga
lidských práv, se sídlem Burešova 6, 602 00 Brno, IČ 26600315.

Osobní údaje a účely zpracování

Liga lidských práv vás může požádat o poskytnutí vašich osobních
údajů v různých situacích a za různými účely. Osobní údaje zpracováváme
pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, kvůli němuž byly
poskytnuty. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na podkladě vašeho
smluvního vztahu ke spolku Liga lidských práv, který může být dán tím,
že jste jeho členem, registrovaným přiznivcem, účastníkem některé z jeho
akcí, dárcem či uživatelem jeho služeb.

V dalších případech zpracováváme vaše osobní údaje na podkladě
oprávněných zájmů Ligy lidských práv spočívajících zejména ve vzájemné
komunikaci a zasílání relevantních nabídek naší činnosti a možností 
podpory. Dále mohou být těmito oprávněnými zájmy rovněž případné budoucí
nároky z titulu náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé při akcích
a činnostech pořádaných Ligou lidských práv. Tam, kde vaše osobní údaje
zpracováváme na podkladě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním,
vás o této skutečnosti informuje předem pověřený zástupce Ligy lidských
práv.

Osobní údaje členů a příznivců

Osobní údaje shromažďujeme v případě vzniku členství v Lize lidských
práv nebo pokud jste se stali příznivci našeho spolku. V tomto případě
zpracováváme vaše kontaktní údaje, a to za účelem vaší identifikace
a budoucí komunikace s vámi. Rovněž pro účely vnitřní analýzy
zpracováváme údaje o datech vzniku, obnovení a zániku členství, dále
o funkcích, které v Lize lidských práv zastáváte nebo jste v minulosti
zastávali.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem
stát se členem, ale členství vám z různých důvodů nevznikne. Účelem
takového zpracování možnost vás dále kontaktovat a umožnit vám stát se
členem spolku LIga lidských práv, pokud váš zájem dále gg přetrvává.

Osobní údaje účastníků akcí

V případě, že poskytujete Lize lidských práv své osobní údaje
v souvislosti s účastí na některé z akcí, mohou být vámi poskytnuty
kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje
o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme zvláště pečlivě na
to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány
pouze po dobu nezbytně nutnou.

V souvislosti s vaší účastí na některé akci pořádané Ligou lidských
práv zpracováváme také fotografie, videa a zvukové záznamy z těchto
akcí, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby nebo vašich osobních
projevů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu,
který je vyžadován před vaší účastí na takové akci, neumožňuje-li nám
takové zpracování zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem
propagace činnosti spolku Liga lidských práv.

Osobní údaje dárců

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž tehdy, jestliže jste Lize lidských práv poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme Vaše kontaktní údaje a dále údaje o poskytnutých darech. Darovací brána darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Lize lidských práv, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány). Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem Ligy lidských práv, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo. Účelem zpracování je vzájemná komunikace a vnitřní analýza.

Osobní údaje dalších osob

Vyjma shora uvedených situací je možné, že jste poskytli Lize
lidských práv své kontaktní údaje v souvislosti s další činností Ligy
lidských práv, jako je podepisování petic, účast v námi organizovaných
soutěžích, zakoupení zboží, přihlášení k odběru informací o naší
činnosti či využití námi poskytovaných služeb. V těchto případech
zpracováváme vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro realizaci dané
činnosti. Kromě kontaktních údajů můžeme zpracovávat i další vaše osobní
údaje je-li to nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. V případě,
že poskytujete Lize lidských práv své osobní údaje v souvislosti
s užíváním našich služeb v podobě právního poradenství, mohou být vámi
poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje,
zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme
zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou
námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje při využití webových stránek a webových služeb (cookies)

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky
obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter,
Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale
stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši
činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami
ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat
v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. K analýze návštěv našich
webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google
Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto
stránkách pomocí cookies. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou
nezbytné k jejich fungování. Liga lidských práv nesbírá prostřednictvím
funkčních cookies žádné osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími osobami

Liga lidských práv neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám, vyjma
údajů, které jste poskytli prostřednictvím petice. Takovéto údaje jsou
poskytovány takovým třetím osobám a takovým způsobem, aby byl naplněn
účel petice. Dále mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné
moci v případech, kdy je zahájena kontrola nakládání s veřejnou
finanční podporou poskytnutou Lize lidských práv dle příslušného zákona.
Rovněž mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně za účelem
kontroly nakládání s darem poskytnutým Lize lidských práv soukromou
osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je
nezbytné pro provedení kontroly.

Přístup k osobním údajům v Lize lidských práv

Přístup k vašim osobním údajům se v rámci Ligy lidských práv řídí zvláštním vnitřním předpisem schvalovaným statutárním orgánem. Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny členy a zaměstnance Ligy lidských práv a ukládá jim ve vztahu k vašim osobním údajům povinnost mlčenlivosti. K vašim osobním údajům mohou v Lize lidských práv přistupovat pouze osoby vymezené v tomto vnitřním předpise a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti. Liga lidských práv přijala rovněž další dostatečná technická a organizační opatření, aby k vašim osobním údajům nemohly přistupovat nepovolané osoby a aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Doba zpracování osobních údajů

Liga lidských práv zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně
nutnou pro účely jejich zpracování. Kontaktní údaje členů zpracováváme
po dobu trvání členství a dále po dobu 20 let od zániku členství.
Kontaktní údaje účastníků akcí zpracováváme po dobu 20 let od účasti na
poslední akci Ligy lidských práv. Kontaktní údaje dárců zpracováváme
po dobu 10 let od poskytnutí posledního daru. Kontaktní údaje ostatních
osob zpracováváme nejdéle po dobu 10 let od realizace účelu, za nímž
byly vaše osobní údaje poskytnuty. Zvláštní osobní údaje zpracováváme
pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud nám zákon ukládá uchovávat tyto
zvláštní údaje po delší dobu, zpracováváme tyto údaje po dobu vymezenou
příslušným právním předpisem. Fotografie, videa, zvukové záznamy
zachycující podobu účastníků námi pořádaných akcí a jejich projevy
osobní povahy zpracováváme nejméně po dobu 20 let.

Uplatnění vašich práv

Veškeré vaše dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů
zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy info@llp.cz. Máte právo
požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V případě, že máte za
to, že Liga lidských práv zpracovává vaše osobní údaje v rozporu
s nařízením GDPR, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze
kdykoli odvolat zasláním požadavku na adresu info@llp.cz. V takovém
případě můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti.